Regulamentul Programului VISS

ARTICOLUL 1. ORGANIZATORUL PROGRAMULUI

Organizatorul programului  “VISS” este ASOCIAȚIA MAMPRENOARE, cu sediul în Florești, str. Tauțului nr. 89A, parter, ap. 4, jud. Cluj, înmatriculata in Registrul Asociațiilor si Fundațiilor aflat la Judecătoria Cluj-Napoca prin Încheierea Civila 7134/CC/2021, si având cod fiscal 44694044, cont RO62 BREL 0002 0032 6995 0100, deschis la Banca Transilvania, reprezentată prin Președintele Asociației Bota Alina Elisabeta

Programul VISS (denumit în continuare „Programul”) se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, prin intermediul unui newsletter ce va fi transmis pe adresele de e-mail cu care se face înscrierea în program, pe pagina de Facebook Mamprenoare Romania și pe site-ul www.mamprenoare.ro  

ARTICOLUL 2. LOCUL, SCOPUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI

Programul se va desfășura în perioada 31 mai 2022 – 1 iulie 2023, online, prin intermediul aplicațiilor care facilitează organizarea unor astfel de sesiuni (Zoom), şi offline, şi are drept scop sprijinirea unor persoane interesate să demareze o afacere.

Programul detaliat va fi prezentat pe site-ul Asociaţiei Mamprenoare şi pe pagina de Facebook Mamprenoare România.

Programul va conţine o parte teoretică ce constă în organizarea unor cursuri ce vor însuma un număr de minim 40 de ore, cursuri ce vor fi susținute de specialiști din cadrul comunității Mamprenoare, pe teme de interes pentru antreprenori, conform programului descris în continuare:

SaptamanaTopic
Introducere şi Prezentare Program
1Blocaje legate de bani
Vreau, pot şi merit să am succes!
Abilităţile şi punctele forte pe care le aduc în afacere
2Dream BIG – Viziune
Setare intenţii
Cum îmi fac un plan de afaceri? Estimare venituri şi cheltuieli
3Setare obiective SMART
Intâlnire 1 la 1 cu o mamă antreprenor
Produse şi preţuri
4Cash-flow şi bugete
Intâlnire cu un antreprenor cunoscut
Ce fel de companie îmi deschid?
5Tipuri de finanţări
Intâlnire cu un reprezentant al unei bănci
Contabilitate primară – casa de marcat
6Legislaţie – contracte – răspundere administrativă – GDPR
Pensie, sănătate pentru PFA, SRL
Mixul de marketing – Strategie
7Vânzări – Prospectare-Abordare-Întâlniri
Nume şi identitate vizuală afacere
Setare conturi social media + plan editorial
8Care sunt primii paşi şi obiectivele pentru primele 3 luni?
Recapitulare şi încheiere partea teoretică

Partea practică se va desfăşura pe o perioadă de 3 luni după finalizarea părţii teoretice şi constă în suport şi ghidare oferit de membrele comunității Mamprenoare pentru demararea afacerii propriu-zise.

În situații justificat, programul poate suferi modificări ce vor fi aduse la cunoștința participanților în timp util.

ARTICOLUL 3. CONDIŢII DE PARTICIPARE

Programul este accesibil tuturor persoanelor fizice de gen feminin, în vârstă de cel puțin 18 ani, rezidente în România sau în străinătate, care să nu desfășoare activitate economică organizată sub o formă juridică supusă înregistrării în registrul comerțului, sau activitate economică desfășurată ca persoană fizică independentă înregistrată ca atare în evidențele organelor fiscale, cu condiția înscrierii prin folosirea formularului promovat prin mijloacele de comunicare ale programului.

Înscrierea prin intermediul formularului mai sus menționat are valoare de acceptare neechivocă, expresă și integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a tuturor prevederilor prezentului Regulament, inclusiv a prevederilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Persoana responsabilă de prelucrarea bazei de date cu caracter personal este Alina Bota, ce poate fi contactată la adresa de e-mail alina.bota@levelup.vision .

ARTICOLUL 4. MECANISMUL DE PARTICIPARE

 1. Orice persoană care dorește să participe la program trebuie să completeze integral câmpurile obligatorii menționate în formularul de înscriere, utilizând date reale și actuale, sub sancțiunea descalificării din program.
 2. Organizatorii programului vor selecta un număr de 50 persoane dintre cele care au completat formularul, notificându-le prin intermediul datelor de contact completate în formular. Persoanele notificate vor avea la dispoziție un termen de cel mult 5 zile pentru a confirma participarea. În lipsa comunicării confirmării de participare în termenul stabilit, persoana în cauză va pierde locul atribuit, acesta urmând a fi redistribuit în favoarea următoarei persoane din lista de rezervă întocmită de comisia de selecției.
 3. Absentarea nejustificată de la cursurile organizate în cadrul programului va fi sancționată cu obligarea participatului la achitarea contravalorii cursului respectiv, în cuantum de 200lei/curs, ca donaţie în contul Asociaţiei Mamprenoare.
 4. Absențele pot fi justificate doar în situația în care acestea au caracterul unor evenimente de caz fortuit, urmând a fi dovedite cu înscrisuri relevante în funcție de situație. Nu sunt sancționate nici absențele cauzate de schimbări ale programului cursurilor menționat în prezentul Regulament.

ARTICOLUL 5. PREMIILE PROGRAMULUI

Se vor acorda un număr de 5 (cinci) premii care constau în acordarea câte unui pachet de servicii în valoare de 7500 lei pentru fiecare din primele 5 câștigătoare ale programului, servicii ce urmează a fi prestate de către membrele comunității Mamprenoare, în scopul sprijinirii demarării afacerii persoanelor desemnate câștigătoare. Persoanele desemnate câștigătoare vor beneficia de un discount de 50% aplicat la lista de servicii și tarife individuale pusă la dispoziție de Asociația Mamprenoare.

Pentru claritate, câștigătorul va avea obligația de a consuma întreaga sumă specificată în pachetul de servicii doar pentru servicii menționate în lista pusă la dispoziția sa.

Câștigătorii premiilor au obligația de a permite realizarea sau de a realiza o fotografie împreună cu reprezentanții Asociației Mamprenoare sau ai comunității Mamprenoare, poză care va fi ulterior publicată împreună cu un comunicat de presă explicativ, prin intermediul platformelor de socializare, pagina web proprie, presă scrisă, televiziune sau radio. Organizatorul are dreptul de a păstra și utiliza fotografia un termen de cel mult 5 ani de la data primei publicări a acesteia, iar după trecerea acestui termen câștigătorul poate solicita ștergerea fotografiei.

De asemenea, câștigătorii au obligația de a participa la cel puțin un eveniment organizat de Asociația Mamprenoare pentru promovarea programului.

Niciunul dintre premiile oferite în cadrul programului nu pot fi preschimbate în bani și nu pot fi transferate unei alte persoane.

Premiul acordat trebuie utilizat într-un termen de 6 luni de la înștiințarea câștigătorului, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a mai utiliza acel premiu după expirarea termenului.

ARTICOLUL 6. MODALITATEA DE SELECȚIE A PARTICIPANTELOR, RESPECTIV A CÂȘTIGĂTORILOR PREMIILOR

 1. În scopul selectării persoanelor care vor participa în program comisia de selecție va analiza formularele de înscriere și vor întocmi o listă cu persoanele selectate pentru a participa la sesiunile de instruire. Acceptul în program va fi comunicat prin e-mail. Comisia de selecției va întocmi și o listă de rezervă, pentru situația în care o persoană selectată inițial în program nu confirmă înscrierea.
 • Câștigătoarele premiilor vor fi desemnate de către o comisie de evaluare formată cu acest scop, în baza punctajului obținut la proba practică constând în realizarea unui plan de afaceri necesar a fi transmis comisiei de evaluare într-un termen de cel mult o lună de la data finalizării programului.

ARTICOLUL 7. TAXE ȘI IMPOZITE

Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigător. Orice alte obligații de natură fiscală sau de orice natură în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorilor.

ARTICOLUL 8. LITIGII

Eventualele litigii apărute între organizator și participanții la Program se vor rezolva pe cale amiabilă, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești din Cluj-Napoca.

ARTICOLUL 9. ÎNTRERUPEREA PROGRAMULUI

Programul va putea fi întrerupt doar în caz de forță majoră sau printr-o decizie a organizatorului cu condiția prealabilă a anunțării publicului prin mijloacele comunicate la articolul 1.

ARTICOLUL 10. DIVERSE

Prin înscrierea în program participanții sunt de acord cu prevederile prezentului regulament, inclusiv cu prevederile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.

ARTICOLUL 11. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subscrisa Asociația Mamprenoare, în calitate de organizator al Programului VISS colectează și procesează datele personale, în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în vederea organizării programului și a promovării acestuia, a comunității Mamprenoare, a membrelor comunității și a scopului și obiectivelor Asociației Mamprenoare.

Începând cu data de 25.05.2018, aplicăm standardele europene în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date stipulate în Regulamentul 2016/679/UE. Prin urmare, respectăm dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și punem în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

Vă informăm în continuare în legătură cu drepturile dumneavoastră privind confidențialitatea datelor cu caracter personal în scopul prelucrării lor.

Utilizarea datelor personale în scopul prelucrării acestora

Colectarea și prelucrarea datele dumneavoastră personale în scop promoțional și legal. Temeiul prelucrării este constituit din acordul dumneavoastră de participare la programul și evenimentele organizate în cadrul programului și a prevederile legale în materia protecției datelor cu caracter personal.

Prelucrăm datele dumneavoastră personale în următoarele scopuri:

– executarea obligațiilor asumate prin prezentul regulament acceptat de către dvs. prin completarea și trimiterea formularului de înscriere.

– îndeplinirea obligațiilor fiscale;

realizarea de activități cu scop publicitar. Aceste activități pot include, însă nu sunt limitate la aducerea la cunoștința publicului prin intermediul rețelelor de socializare, pagina web, apariții în presa scrisă sau online existența și rezultatele programului reglementate prin prezentul regulament și implicit a identității dvs., a unor fotografii în care sunteți reprezentat, a activității dumneavoastră, a paginilor web sau conturi de rețele sociale care vă aparțin, precum și alte informații care pot fi necesare în vederea asigurării transparenței colaborării cu dumneavoastră;

– înaintarea către instituții publice, autorități publice, organizații și persoane juridice și fizice, din România și din alte țări a documentelor necesare în vederea desfășurării activității subscrisei;

– comunicarea cu dumneavoastră prin intermediul datelor de contact pe care ni le furnizați.

Aceste date vor fi păstrate pentru o perioadă de cel mult 5 ani, dacă prevederile legale în vigoare nu prevăd o perioadă de păstrare mai mare cu privire la anumite date.

Baza legală pentru colectarea si procesarea datelor dumneavoastră pentru fiecare din scopurile menționate mai sus este :

 • Consimțământul dumneavoastră prin acceptarea prezentului regulament;
 • O obligație legală.

Categorii de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate:

 • Autoritățile statului (inclusiv autorități fiscale);
 • Instanțe judecătorești;
 • Furnizori de servicii indispensabile desfășurării activității organizatorului;
 • Specialiștii care vor furniza servicii în cadrul programului;
 • Publicul larg fără limită teritorială, însă în această situație doar datele necesare promovării programului, a Asociației Mamprenoare și a comunității Mamprenoare, cum ar fi numele și prenumele, imaginea, ocupația, datele de contact în mediul online.

Revizuim în fiecare an datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menționate, intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligațiilor legale. Datele care nu mai sunt necesare vor fi șterse.

Drepturile pe care le aveți în ceea ce privește datele dumneavoastră personale

În legătura cu prelucrarea Datelor cu Caracter Personal si în baza condițiilor specificate în Legea 677/2001 si în Regulamentul privind protecția datelor la nivel european 679/2016, va puteți exercita oricare din următoarele drepturi, cu condiția ca exercitarea dreptului respectiv să nu contravină unor dispoziții legale pe care subscrisa trebuie să le respecte:

 • Dreptul de acces la datele personale care va privesc;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci când datele sunt inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor în anumite circumstanțe (de ex. când datele personale nu mai sunt necesare în raport cu scopurile menționate mai sus);
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării în anumite circumstanțe (de ex: atunci când dumneavoastră contestați exactitatea datelor – pentru perioada ce ne-ar permite verificarea exactității acelor date);
 • Dreptul de a depune o plângere la subscrisa și/sau la autoritatea competenta privind protecția datelor;
 • Dreptul de a va opune prelucrării;
 • Dreptul de a va retrage consimțământul, în orice moment, pentru prelucrarea datelor personale, la care ați consimțit anterior.

Menționăm că intervenția asupra datelor pe care ni le-ați furnizat poate fi de natură să împiedice executarea obligațiilor asumate în baza prezentului regulament acceptat de dumneavoastră. În acest caz subscrisa este exonerată de răspundere. Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care este asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului și îndreptățirea lui. Vă vom răspunde neîntârziat. Dacă sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați ANSPDCP.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *